Uputstvo autorima za zbornik radova konferencije

 • Rad treba da bude napisan na jednom od radnih jezika konferencije: srpski, hrvatski, bosanski ili engleski
 • Rad se šalje elektronski u Microsoft Word-u; font: Times New Roman (12 t); razmak 1,5 redova, veličina slova u fusnotama 10 t.
 • Rad bi trebalo da bude obima do 35.000 karaktera (sa razmakom/characters with space) uključujući naslovnu stranu, tekst, fusnote i literature

Naslovna strana treba da bude prva strana i treba da sadrži:

 • Naslov rada (ne treba da prelazi 10 reči), na jeziku rada i na engleskom jeziku
 • Puno ime autora sa afilijacijom, bez titule- (navodi se zvanični naziv i sedište ustanove u kojoj je autor zaposlen ili naziv ustanove u kojoj je autor obavio istraživanje)
 • Elektronska adresa autora
 • Sa punim imenom navesti godinu rođenja (potrebno radi uvida u naučni rad autora u centralnoj bazi podataka Narodne biblioteke Srbije i određivanja UDK broja članka u časopisu).
 • Apstrakt na jeziku rada i engleskom (do 500 reči). U apstraktu ne treba citirati reference i ne koristiti akronime i skraćenice.
 • Ključne reči na jeziku rada i na engleskom (do 5 reči)
 • Sve vrste finansiranja, uključujuči i stipendije treba navesti u fusnoti na prvoj strani

Tekst

 • Autori treba da koriste Harvard sistem citiranja (na primer Marjanović 1995: 156)
 • Citati obavezno počinju i završavaju znacima navoda (“). Strana imena se u tekstu pišu transkribovana, a prilikom prvog navođenja u zagradi se navode u originalu. Kraći citati bi trebalo da budu integrisani u tekstu i odvojeni znacima navoda.
 • Izostavljene delove citiranog teksta obeležiti uglastim zagradama […].
 • Duže citate izdvojiti kao posebne pasuse koji su od ostalih pasusa uvučeni sa leve i desne strane.
 • Ne preporučuju se citati duži od 400 karaktera.
 • Popis konačne literature i izvora se sastavlja prema prezimenima autora i to po azbučnom ili abecednom redu, u zavisnosti od pisma kojim autor piše. (12pt.)
 • Tekstovi istog autora se rangiraju prema godini izdanja, odnosno (ako postoji koautor) prema prezimenu koautora.
 • Ukoliko se navodi više tekstova jednog autora objavljenih u istoj godini, uz svaki rad se dodaje abecedno slovo po redu (naprimer 1998a, 1998b…)
 • Ukoliko se navodi tekst iz časopisa, uz prezime i ime autora i godinu izdanja, potrebno je navesti tačan naziv časopisa, broj časopisa i prvu i poslednju stranicu navedenog članka. Naslov časopisa se navodi u kurzivu. Isto važi i za tekstove preuzete iz dnevnih novina i magazina, s tim što se u slučaju dnevnih novina navodi datum izlaska iz štampe. Za tekstove preuzete iz zbornika ili za poglavlje knjige, potrebno je navesti pune podatke o zborniku (uz prezime i ime priređivača u zagradi), prvu i poslednju stranicu navedenog teksta ili poglavlja. Naslov zbornika se navodi u kurzivu.
 • Sadržaji preuzeti sa Interneta trebalo bi da sadrže pune podatke o autoru, naslov članka,ukoliko se radi o elektronskom časopisu, naslov časopisa, celovit link i datum pristupa. Ukoliko je reč o sajtovima organizacija /institucija onda je neophodno navesti ime institucije, a zatim u nastavku adresu sajta sa podatkom kada je obavljem pristup. Obavezno je navođenje datuma pa čak i vreme pristupa.
 • Svi radovi ulaze u proceduru najmanje dve anonimne recenzije. Radovi koji ne ispunjavaju postavljene kriterijume neće biti objavljeni.

Rad je potrebno poslati na
theatreconference@fdu.bg.ac.rs,
najkasnije do 1. Juna 2018