Prilikom analize odnosa pozorišta i politike u savremenom kontekstu, ne razmatramo isključivo upotrebu političkih tema u teatarskoj praksi, već se naslanjamo na teorijska utemeljenja prema kojima se ono ostvaruje kroz načine scenskog predstavljanja. To dalje znači, da bi politički delovalo za pozorište danas nije dovoljno samo da ukazuje na političke i društvene probleme zajednice u kojoj nastaje, već mora da unapređuje svoje umetničke strategije i produkcione oblike, kao elemente i činioce pozorišne političnosti.Sa druge strane, uticaj javnih politika, odnosno njihovih primena u polju kulture, odražava se i na savremene oblike pozorišnih praksi, pa tako načini finansiranja i drugi oblici javnog i kulturnog upravljanja u velikoj meri utiču na moguće oblike političnosti pozorišta. Ovaj dvosmerni pravac dinamičnog odnosa politike i pozorišta omogućava naučno i teorijsko promišljanje savremenih teatarskih izraza iz različitih uglova i perspektiva, a samo neka od pitanja su: O kom političkom diskursu govorimo u kontekstu pozorišne prakse? Koliki je politički domet pozorišta u trenutnom društvenom kontekstu i kako se on ostvaruje? Na koji način javne politike utiču na delovanje teatra?

 

Glavne teme konferencije:

• Značenje političnosti pozorišta danas?
• Novi pozorišni produkcioni oblici i strategije
• Značaj participativnih praksi u savremenom pozorištu
• Javne politike i savremene teatarske forme
• Političnost pozorišta i društveni procesi
• Uticaj novih medija na pozorišnu refleksiju društva
• Pozorište i zajednica
Prijava radova na adresu:
theatreconference@fdu.bg.ac.rs

Rok za prijavu radova:
15. januar 2018.

Obaveštenje o prihvatanju radova:
5. februar 2018.

Kotizacija za učešće na konferenciji iznosi 40 evra, za studente doktorskih studija 20 evra.

Konferencija i prateći programi su otvoreni za publiku bez registracije.